Dobór rodzaju instalacji oraz jej modułów zależy od danego środowiska eksploatacyjnego jest przeprowadzany przez projektantów Taprogge.

Instalacja Taprogge składa się:

 • w wersji podstawowej z trzech modułów:
  • wprowadzenia kulek do obiegu
  • układu sit
  • agregatu cyrkulacji kulek (wraz ze sterowaniem)
 • w wersji rozszerzonej (opcjonalnej) z:
  • Monitoringu zdalnego – pozwala na zdalny monitoring instalacji przez serwisantów Taprogge. Zaletą jest ciągły kontakt z producentem bez konieczności ponoszenia kosztów podróży i start czasu.
  • BRM – Ball Recirculation Monitor – monitoring obiegu kulek. Urządzenie rekomendowane do większych instalacji.
  • BEM – Ball Effectivness Monitor – system monitorowania wydajności kulek
  • Sortownika kulek – system pozwalający na bardzo precyzyjny dobór ilości kulek i ich średnicy
  • CMS – Condenser Monitoring System – monitoruje stan wymiennika ciepła pod katem techniki cieplnej.

Uzyskane informacje pozwalają na ocenę stanu zmian w kondensatorze znacznie wcześniej niż systemy wczesnego ostrzegania.

Działanie instalacji

Kulki czyszczące są wprowadzane do rurociągu wody chłodzącej przez wtrysk w obszarze wejściowym wymiennika ciepła. Przepływ wody powoduje rozkład kulek czyszczących w wodzie chłodzącej i przesuwanie ich przez rury chłodzące, jednocześnie je czyszcząc.
Po przejściu przez rurki kondensatora, kulki są wyłapywane ze strumienia wody przez umieszczenie przy wylocie wody układu sitawego (sita), a następnie zostają przetransportowane przez pompę powrotną, umieszczoną na agregacie recyrkulacyjnym, z powrotem do wlotu wody chłodzącej. Tam ponownie wprowadza się je do obiegu poprzez wtrysk.
Proces ten powtarza się. Aby zapewnić trwałą skuteczność czyszczenia, ilość kulek w obiegu jest dobierana tak, aby w ciągu godziny odbyło się 12 pełnych obiegów, w każdej rurze chłodzącej. Istnieje możliwość zaprogramowania doboru ilościowego kulek poprzez system monitoringu BRM.

proces_czyszczenia

Woda chłodząca zawiera zanieczyszczenia, które mogą odkładać się na sitach. Układ sit umożliwia płukanie zwrotne, realizowane w zależności od stopnia zabrudzenia (różnica ciśnień przez sita) i od ustawionych interwałów czasowych.
Wszystkie kulki, przed rozpoczęciem procesu płukania są zbierane w śluzie – aby uniknąć ich utraty z obiegu. Następnie ustawia się sita w pozycji płukania – w której strumień wody płuczącej przepływa przez nie od strony tylnej. Pozwala to oddzielić zalegające zabrudzenia i odtransportować się wstecz ze strumieniem wody chłodzącej. Po ustawieniu sit do pozycji roboczej, kulki zostają zwolnione ze śluzy i rozpoczyna się ich obieg.
Wszystkie te procesy są monitorowane, a układ centralnego sterowania zawiadamia i inicjuje proces płukania układu.

płukanie_układku_sit

1
2

W zależności od stanu fizycznego rurek chłodzących, kulki czyszczące ścierają się w różnym stopniu, wskutek czego należy, co pewien czas, wymieniać je na nowe. Szacuje się, że przy dobrym stanie rur należy taki proces przeprowadzać co 4 tygodnie. Określenie średnicy rurek, oraz konieczności ich wymiany możliwe jest też ręcznie, za pomocą skalibrowanego sita, lub automatycznie za pomocą systemu monitoringu stanu kulek – BEM.
Aby wyjąć kulki z obiegu, należy uruchomić procedurę wychwytywania. Kulki zostają wymienione, a następnie uruchomiony proces stałego czyszczenia.