Próbopobieraki

PRÓBOPOBIERAKI – do poboru próbek suchych materiałów sypkich, takich jak rudy mineralne, stałe biopaliwa, węgiel kamienny, węgiel brunatny, kamień wapienny, żwir oraz np. złom elektroniczny. Urządzenia te dokonują poboru próbek całkowitych lub cząstkowych (przyrosty próbki), pobieranych ze strumienia materiału będącego w ruchu

 

Oferowane:

 • Próbopobierak kubełkowy – Poprzeczny kubełkowy próbopobierak taśmowy (CBBS) jest przeznaczony do pobierania próbek reprezentatywnych materiału sypkiego i brył do 100mm, ze strumienia swobodnie spadającego materiału.

 

     

 

 • Próbopobierak lejowy FP – Próbopobierak lejowy typu (FP) jest przeznaczony do poboru próbek cząstkowych niezbrylającego się materiału sypkiego i brył do 40 mm, ze spadających swobodnie strumieni materiałów w instalacjach z kanałami zamkniętymi.

 

 • Próbopobierak lejowy FPMX – Próbopobierak lejowy typu (FPMX) jest przeznaczony do poboru próbek cząstkowych niezbrylającego się materiału sypkiego i brył do 40 mm, ze spadających swobodnie strumieni materiałów w instalacjach z kanałami zamkniętymi oraz do ich gromadzenia w zbiornikach mieszających w celu uzyskania prób uśrednionych.
 • Próbopobierak Dwulejowy – Próbopobierak dwulejowy typu (DFP) jest przeznaczony do poboru próbek cząstkowych niezbrylającego się materiału sypkiego i brył do 40 mm, ze spadających swobodnie strumieni materiałów w instalacjach z kanałami zamkniętymi.

  

 

 • Próbopobierak bijakowy – Poprzeczny taśmowy próbopobierak bijakowy (HP) został zaprojektowany do pobierania próbek reprezentatywnych materiału sypkiego oraz brył o rozmiarze do 200mm, który jest transportowany na taśmie przenośnika bez potrzeby jego zatrzymywania.

   

 • Próbopobierak z rynny aeracyjnej – Próbopobierak z rynny aeracyjnej (AS) jest przeznaczony do ciągłego lub przerywanego pobierania próbki materiału sypkiego, suchego, niezbrylającego się, transportowanego w rynnach aeracyjnych. Próbopobierak z rynny aeracyjnej może być zainstalowany na każdej istniejącej rynnie aeracyjnej w ciągu kilku godzin. Urządzenie to dobrze nadaje się do cementu, mąki surowcowej, piasku, lub innych materiałów sypkich.

 

      

 • Próbopobierak śrubowy SCR – Próbopobierak śrubowy (SCR) jest przeznaczony do poboru próbki suchego, nielepiącego się, materiału sypkiego ze strumienia swobodnie spadającego materiału. Dobrze nadaje się do cementu, mąki surowcowej, piasku i innych materiałów sypkich.

 

   

 • Próbopobierak ślimakowy SMX – Próbopobierak śrubowy (SMX) ze zbiornikiem mieszającym jest przeznaczony utworzenia uśrednionej próbki na bazie ciągłego poboru suchego, nielepiącego się, materiału sypkiego ze strumienia swobodnie spadającego materiału. Dobrze nadaje się do cementu, mąki surowcowej, piasku i innych materiałów sypkich.

      

 

 • Mikrofalowy analizator węgla resztkowego  RCA MI – Mikrofalowy Analizator Węgla Resztkowego (RCA-MI) dostarcza operatorom istotnych informacji o efektywności spalania w czasie rzeczywistym, poprzez ciągłe monitorowanie zawartości niespalonego węgla pierwiastkowego w popiele lotnym.Analizator RCA-MI umożliwia elektrowniom spalającym węgiel usprawnienie ich eksploatacji w następujących obszarach:
  • Sonda do pobierania próbek popiołu – Do pobierania pyłu wykorzystywane jest różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem wewnątrz kanału spalin.  Ta różnica ciśnień powoduje działanie regulowanego eżektora. Takie rozwiązanie pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości poboru próbek do zmian prędkości przepływu spalin w kanale.
  • Przetwornik – Zasada działania analizatora jest oparta o znane zjawisko, w którym zdolność przewodzenia mikrofal jest zależna od zawartości niespalonego węgla w próbce popiołu. Krytyczne obwody elektroniczne zabudowane są w przetworniku pozwalając na uzyskanie optymalnych wyników.
  • Jednostka sterująca – Jednostka sterująca przejmuje przetwarzanie sygnałów z przetwornika oraz steruje wszystkimi funkcjami poszczególnych komponentów analizatora RCA. Panel operatorski wraz z wyświetlaczem umieszczony jest na drzwiach szafki sterowniczej.
  • Efektywność spalania – Analizator RCA-MI mierzy zawartość niespalonego węgla w popiele lotnym. Poprzez ciągłe monitorowanie tych pomiarów on-line operator może dokonać szybko niezbędnych regulacji procesu spalania, zapewniając w ten sposób całkowite spalanie węgla oraz redukując wpływ na środowisko oraz zużycie węgla.
  • Sprawność młynów węglowych – Każdy wzrost zawartości niespalonego węgla w popiele lotnym jest niezwłocznie obserwowany przez operatora, co umożliwia wysterowanie i regulację młynów węglowych.  Zwiększona zawartość niespalonego węgla może wskazywać na obniżoną sprawność przemiału węgla w młynach, tzn. rozmiary cząstek zmielonego węgla są większe i potrzebna regulacja lub inspekcja młynów.

 • System  reprezentatywnego poboru próbek RSS  – Próbopobierak śrubowy (SMX) ze zbiornikiem mieszającym jest przeznaczony utworze

Wiedza o właściwościach węgla surowego:

 • Wartość opałowa
 • Zawartość wilgoci
 • Twardość (Indeks Hardgrove’a)
 • Zawartość N
 • Zawartość S
 • Zawartość popiołu

ma zasadnicze znaczenie przy optymalizacji procesu spalania w elektrowniach węglowych.Właściwości te są identyfikowane poprzez pobór próbek reprezentatywnych z każdej partii węgla spalanego w elektrowni.

System próbkowania węgla surowego jest integralną częścią systemu sterowania i jest on dostępny dla operatorów elektrown i zapewnia środki do pobierania i przygotowywania próbek reprezentatywnych węgla.Rozmiar próbki jest odpowiedni do wykonywania analizy laboratoryjnej.

System próbkowania węgla surowego działa zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi.

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywanych w oparciu o reprezentatywne próbki, przygotowane przez system pobierania próbek stosuje się do:

 • Obliczanie płatności należnych za każdą partię dostarczonego węgla.
 • Regulacja podawania węgla do młynów.
 • Obliczanie ilości produktów ubocznych od każdej partii.
 • Obliczanie emisji dla każdej partii węgla.

 

             

 

W celu zbadania właściwości węgla dla danej partii węgla należy pobrać liczbę u jednostek próbek. Liczba ta zależy od masy partii oraz pożądanej, ogólnej dokładności próby. Minimalne wymagania są wymienione w tabeli 1.

Każda próbka jednostkowa jest pobierana przez urządzenie do pobierania próbek w ilości n próbek cząstkowych, gdzie liczba n powinna wynosić 10 lub więcej.

Właściwości partii węgla można określić z ogólną dokładnością PL za pomocą równania 1, w którym:

 • VPT jest błędem przygotowania próbek i badania. Jeżeli brakuje danych należy założyć 0.2
 • VI jest błędem pierwotnej próbki cząstkowej. Jeżeli brakuje danych należy założyć 20

Ogólna dokładność jest funkcją liczby jednostek próbkowania u, niedokładności przygotowania i badania próbki VPT, liczby próbek cząstkowych oraz niedokładności objętości próbek cząstkowych VI.

Jeśli dana dokładność PL jest wymagana wówczas liczba próbek cząstkowych n oraz liczba jednostek próbkowania u może zostać określona odpowiednio za pomocą Równań
2 i 3.

Wartości n i u są zaokrąglane w górę i przeliczane na wygodne wielkość z zachowaniem wymaganych wartości minimalnych.

Masę każdej pierwotnej próbki cząstkowej można obliczyć za pomocą Równania 4, gdzie:

 • C jest wydajnością w [t/h] przenośnika taśmowego.
 • A jest szerokością poboru próbki w [mm].

Powinna wynosić ≥ 3 razy nominalnego rozmiaru największych ziaren węgla.

 • S jest prędkością element pobierającego [m/s].

Jeżeli S jest stała wówczas masa próbki cząstkowej jest funkcją wydajności C, nominalnego rozmiaru największych brył węgla oraz szerokości cięcia próbki A.

Zalecane jest dla układu systemów próbkowania aby referencyjne masy próbki cząstkowej z tabeli 2 były wykorzystywane jako wartości minimalne.

Równanie 1:           

 

 

Równanie 2:           

Równanie 3:           

Całkowita masa próbki (jednostki próbkowania) wynosi co najmniej n razy masy próbek cząstkowych, gdzie n wynosi co najmniej 10, jak podano wcześniej.

 

 

Podział próbki

W celu uzyskania poręcznej masy próbki, próbka jest dzielona na pewną liczbę mniejszych, lecz statystycznie identycznych próbek, a reszta jest z powrotem zawracana na przenośnik węgla.

Z poprzedniego rozdziału wynika, że zmniejszenie masy wymaga zmniejszenia wielkości cząstek, w celu zachowania reprezentatywności próbki. Z tego powodu system pobierania reprezentatywnych próbek węgla składa się z urządzeń do wieloetapowej ekstrakcji, redukcji wielkości cząstek oraz podziału próbki.

Równanie 4: