Osuszacze adsorpcyjne

ZIMNOREGENEROWANE

Osusacze adsorpcyjne Donaldson Ultrapac 2000

Osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno
o przepływach: 5-25m3/h(typ Mini), 35-100m3/h (typ Midi)

Kompleksowy system oczyszczania powietrza, zawierający filtr wstępny z automatycznym drenem kondensatu, osuszacz adsorpcyjny i filtr końcowy.

Filtr wstępny zatrzymuje cząsteczki stałe oraz kondensat (mieszanina oleju z wodą), aż do resztkowej zawartości olejuw powietrzu na poziomie 0,03 mg/m3. Następnie osuszaczadsorpcyjny pochłania wilgoć ze sprężonego powietrza, osuszając je do punktu rosy równego – 40 °C. Ostatecznie w filtrze końcowym wychwytywane są cząsteczki pyłu, którymógł przedostać się z kolumn osuszających.

Cechy Ultrapac 2000 standard i Ultrapac 2000 Superplus:

 • Kompleksowy system oczyszczania powietrza obejmujący filtr wstępny, filtr końcowy oraz automatyczny dren kondensatu, całość zmontowana w fabryce, minimalne wymagania instalacyjne.
 • Czynnik osuszający umieszczony we wkładach, co ułatwia obsługę i zapobiega rozpylaniu czynnika w czasie pracy.
 • Unikalny wielofunkcyjny blok zawierający wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne.
 • Wyjątkowo zwarta konstrukcja zajmuje mało miejsca, wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji.
 • W przypadku centralnej instalacji system może być połączony ze sprężarką w celu zaoszczędzenia powietrza regeneracyjnego.

Cechy Ultrapac 2000 Superplus

 • Układ sterowania z czujnikami pojemnościowymi powoduje adaptację cykli czasowych do chwilowego obciążenia wilgocią przy zmiennych warunkach panujących na wlocie urządzenia, takie rozwiązanie zmniejsza zużycie powietrza regeneracyjnego.
 • Unikalny system samokontroli: strumień powietrza regeneracyjnego podlega nieustannemu pomiarowi, dzięki czemu wcześnie wykrywane są wszystkie odchyłki od wartości zadanych. Dostępne w ponad 10 językach.
 • Wyświetlacz tekstowy informuje o awariach, warunkach serwisowych i statusie urządzenia.
 • Port komunikacyjny do programowania. Port komunikacyjny do transmisji danych i wiadomości alarmowych.
 • Ekonomizer określa optymalny moment wymiany wkładu filtru.

Literatura:

Ultrapac 2000 broszura

Ultapac 2000mini Standard i Superplus V=5-25m3/h (EN)

Ultapac 2000midi Standard i Superplus V=35-100m3/h (EN)

Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym Donaldson Ultrapac HED/ALD/MSD 0005-1000
Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym Donaldson Ultrapac HED/ALD/MSD 1350-8750

Układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym z regeneracja na zimno
o przepływach od 5 do 8750m3/h

Ultrapac HED/ALD/MSD Typ 0005 do 1000 to kompletny układ uzdatniania z osuszaczem adsorpcyjnym, filtrem wstępnym i końcowym oraz sterowanym poziomem elektronicznym drenem kondensatu.

Sposób działania:
Sprężone powietrze jest wprowadzane do osuszacza przez wlot i filtr wstępny. W tym stadium medium jest oczyszczane z cząstek stałych i kondensatu. Kondensat jest usuwany przez elektroniczny, sterowany poziomem, dren kondensatu. Poprzez dolny samoczynny zawór trójdrogowy, powietrze jest wprowadzane do adsorbera, w którym jest osuszane do wymaganego punktu rosy. Poprzez górny samoczynny zawór trójdrogowy, powietrze kierowane jest do filtra końcowego, w którym usuwany jest pył, który może uwalniać się ze złoża sorbentu. Czyste i suche sprężone powietrze poprzez wylot kierowane jest do instalacji sprężonego powietrza i miejsca odbioru.Podczas gdy w jednym ze zbiorników zachodzi osuszanie (adsorpcja), w drugim złoże jest poddawane regeneracji. Część strumienia osuszonego powietrza jest rozprężana do poziomu ciśnienia atmosferycznego poprzez kryzę i kierowane przez zawilgocone złoże, zawór elektromagnetyczny oraz tłumik do atmosfery.

Literatura:

Ultrapac Classic HED/ALD/MSD Broszura

Ultrapac HED-20c, ALD-40c, MSD-70c, V=5-1000m3/h, P=4-16bar

Ultrapac HED-20c, ALD-40c, MSD-70c, V=1350-8750m3/h, P=4-10bar

Kompletny układ uzdatniania z osuszaczem regenerowanym na zimno do wysokich ciśnień, z filtrem wstępnym i końcowym.

Sprężone powietrze poprzez wlot do osuszacza kierowane jest do filtra wstępnego. Na tym etapie, powietrze jest oczyszczane z cząstek stałych i kondensatu. Kondensat jest usuwany poprzez ręczny zawór spustowy lub opcjonalny dren elektroniczny. Następnie sprężone powietrze jest kierowane poprzez samoczynny zawór trójdrogowy do zbiornika z sorbentem-adsorbera, w którym powietrze jest osuszane do wymaganego ciśnieniowego punktu rosy.
Następnie powietrze przepływa przez górny samoczynny zawór trójdrogowy i filtr końcowy, który zabezpiecza przed skutkami ewentualnej abrazji sorbentu. Suche i oczyszczone powietrze kierowane jest do wylotu i dalej do instalacji użytkownika.
Podczas gdy w jednym z adsorberów zachodzi adsorpcja, drugi w którym złoże w poprzedniej fazie cyklu zostało zawilgocone poddawany jest regeneracji. Do regeenracji wykorzystywana jest częśc strumienia osuszonego powietrza rozprężona przez dyszę do ciśnienia atmosferycznego. Powietrze regeneracyjne przepływa prze złoże sorbentu a nastepnie jest uwalniane do atmosfery przez sterownany pneumatycznie zawór i tłumiki.

Literatura:

HLP PN25-40, V = 40-1130m3/h,P=17-25bar

HLP PN100-400, V = 55-1050m3/h (EN)

Kompletny zespół oczyszczania powietrza Donaldson Oilfreepac OFP

o przepływach od 5 do 1000m3/h oraz Ultrapac 2000 (mini i midi) w wersjach Standard i Superplus

Kompletny zespół oczyszczania powietrza: potrójna filtracja wstępna z elektronicznie sterowanym spustem kondensatu na każdym poziomie, zimnoregenerowany osuszacz adsorpcyjny, pochłaniacz z węgla aktywnego do adsorpcji pozostałości oparów oleju i węglowodorów oraz urządzenie zamykające przeciwdziałające przedostaniu się oleju.

Poza posiadaniem wszystkich cech osuszaczy adsorpcyjnych Ultrapac 2000 i Ultrapac HED/ALD/MSD, osuszacze Oilfreepac 2000 (mini i midi) i Ultrapack OFP(modele 0005-1000) zawierają integralny filtr z węglem aktywnym dla usunięcia wodorowęglanów i innych par dla zastosowań dla których wymagane jest powietrze wolne od ojelu i nieprzyjemnych zapachów.

Literatura:

Oilfreepac OFP V=5-1000_m3/h P=4-16bar

OFP 2000mini Standard i Superplus v=5-25m3/h, P=4-16bar (EN)

OFP 2000midi Standard i Superplus v=5-25m3/h, P=4-16bar (EN)

GORĄCOREGENEROWANE

Osuszacze adsorpcyjne z regeneracją gorącym powietrzem z zewnątrz pracują na zasadzie dynamicznej adsorpcji. Strumień wilgotnego gorącego powietrza przepływa przez złoże sorbentu. W tym czasie z powietrza usuwana jest wilgoć. Ponieważ pojemność adsorpcyjna złoża jest ograniczona, musi być ono poddane regeneracji (desorpcji). Dzięki zastosowaniu naprzemiennej pracy dwóch zbiorników osuszacz gwarantuje ciągłą dostawę osuszonego powietrza.Podczas gdy w jednym ze zbiorników powietrze jest osuszane, w drugim jednocześnie zachodzi regeneracja złoża. Czas regeneracji jest zawsze krószy od czasu adsorpcji.

Regeneracja zawilgoconego złoża jest przeprowadzana w dwóch krokach w zależności od typu:

Typ HRS

 1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
 2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu powietrza z otoczenia.

Typ HRE

 1. Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
 2. Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu części strumienia osuszonego powietrza.

Typ HRG

 • Desorpcja w kierunku przeciwnym do kierunku adsorpcji przy wykorzystaniu podgrzanego powietrza z otoczenia. Obieg gorącego powietrza jest realizowany przez dmuchawę i grzałkę.
 • Chłodzenie podgrzanego złoża przy użyciu części strumienia osuszonego powietrza.

Kompletny typoszereg – z nieprzeciętnym wyposażeniem i wyjątkowym projekcie-zapewnia jednocześnie wysoką niezawodność i bardzo ekonomiczną pracą.

Istnieje możliwość opracowania indywidualnego projektu dla danej aplikacji.

Literatura:

Osuszacz typ HRE, HRG, HRS broszura (EN)

Osuszacz typ HRS - 0% strat (PL)

Osuszacz typ HRG - 0% strat (EN)

Osuszacz typ HRE - do 2% strat, regeneracja ciepłem kompresji (EN)

Osuszacz adsorpcyjny wykorzystujący do regeneracji ciepło kompresji

W osuszaczach HRC wszystkie fazy pracy przebiegają pod ciśnieniem roboczym. Regeneracja jest realizowana przy użyciu ciepła wolnego od oleju, sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie ogranicza koszty energii do minimum oraz zapobiega niszczeniu złoża sorbentu zachodzącemu podczas zmiana ciśnienia. Dostepne jednostki obejmują przepływy od 600 do 60000m3/h.